Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิโลสโคป กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ถ้าเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R - L - Cแบบต่าง ๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหาค่าต่าง ๆ ของวงจร

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัด การขยายย่านวัด หม้อแปลงเครื่องมือวัด การวัดด้วยบริดจ์ การวัดค่าความต้านทานของหลักดิน การวัดค่าเป็นฉนวน การวัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร